M. V. Sampatkumarachar / H. R. Krishnaswami / H. R .Srinivasan / H. R. Parthasarathi / S. Jayaram - Udakashanti Pt. 1 - REBEAT Artist Camp